Молитва короткая утро

Чудотворные слова: молитва короткая утро в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитва короткая утро

Краткое утреннее молитвенное правило

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва Святому Духу

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй ( Трижды ) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Молитва первая, святого Макария Великого

Молитва того же святого

Молитва к Ангелу хранителю

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Молитва о живых

Молитва о усопших

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

 • Краткое молитвенное правило
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Краткое утреннее молитвенное правило:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

У каждого человека иногда бывают в душе переживание и страдание за близких людей или за себя. В сложные жизненные моменты молитва к Господу просто необходима, ведь все, кто обращается за помощью, всегда ее получают. Но не все молитвы понятны, некоторые кажутся длинными, а некоторые сложными в чтении. Если вам сложно читать Церковные молитвы, можно молиться своими словами, то есть, как подсказывает сердце и душа. Также можно выбрать для себя самые простые православные молитвы. Утренняя и вечерняя молитва православная короткая, позволит вам очиститься духовно и чувствовать себя всегда легко и хорошо.

Что такое молитва и как правильно ее читать

Каждый верующий человек должен не только вникать в слова молитвы, но и размышлять над ними, а также правильно ее творить. Обычное обращение к Господу за помощью и с благодарностью и является молитвой. Бог слышит каждого, он видит все, что мы делаем, и любит нас. Молиться нужно только тогда, когда в сердце нет зла и обиды. Если же вас кто-то сильно расстроил и обидел, сначала помолитесь о его здравии и пожелайте ему добра.

Правильное чтение молитвы зависит в первую очередь от того верующий ли человек ее творит. Время чтения зависит от близости к Господу. Священнослужители уверяют, что та душа, которая при жизни земной не была близка к Богу, будет обречена на адские муки. Верующие люди же получат вечное блаженство. Мы должны обращаться к Господу и в радости и в печали, не только в моменты, когда сильно нуждаемся в чем-то. Если человек будет искренне и со всей душой просить у Бога помощи, то Всевышний его обязательно услышит и поможет.

Какие бывают молитвы

Бог дает каждому человеку то, что ему необходимо: здоровье, благополучие, способности, скорби. За это мы должны его благодарить, а чтение молитв единственный вариант выражения благодарности.

Если у человека случится какое-то несчастье и беда, то нужно попросить помощи, для скорейшего решения проблема. Для этого следует читать просительные молитвы.

Покаянные молитвы читают в моменты, когда человек хочет, покоятся перед Господом за содеянные грехи.

Когда читать утренею и вечернюю молитву

Точное время для чтения молитв четко прописано в молитвослове. Утреннюю молитву следует читать сразу после пробуждения, перед началом дня. Вечерние молитвы читаются в конце рабочего дня, и только после того как человек сделает всю работу. В том случае если вы не собираетесь спать ночью по причине ухода на работу, то просить благословение на будущий сон не нужно. Единственное можно почитать другие молитвы или Евангелие.

Проснувшись утром, прежде любого другого дела с благоговением перекреститесь, представив мысленно Всевышнего прямо перед собой, произносите: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Далее, приведя мысли и чувства к полному согласию, отринув земные заботы, обретя внутреннее спокойствие, читайте следующее: Боже, милостив буди мне грешному. (Евангелие от Луки, гл. 28, стих 15) Проговорив столь короткое, но весьма веское обращение к мытарю поклонитесь, как если бы господь находился перед вами.

Далее, следует молитва предначинательная: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Господу: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Короткие молитвы

Жизнь постоянно испытывает человека на прочность, посылая ему те или иные жизненные испытания. Иногда некоторые события могут застать врасплох. В таких ситуациях часто возникает необходимость заручиться поддержкой Небесных Сил, чтобы преодолеть трудности. И в таких случаях очень действенными являются короткие молитвы. В них должно содержаться обращение к Богу и коротко том, о чем вы хотите попросить.

Обладает ли силой короткая молитва

Короткие молитвы очень сильны. Но только очень важно вкладывать в них искреннюю веру в то, что молитвенное обращение будет эффективным. Сегодня современный ритм жизни приводит к тому, что православные часто жалуются на рассеянность и невнимательность. Это не позволяет по-настоящему сосредоточиться на длинной традиционной молитве. А в этом случае, если даже в душе человека присутствует искренняя вера и он ведет праведный образ жизни, то молитва будет бесполезной. Как считают священнослужители молитвенное обращение, проговариваемое автоматически, подобно телу без души. Именно оно не будет услышано и после него не последует отклика.

Объяснить силу короткой молитвы можно на примере известной церковной притчи. Считается, что ее поведал сам Христос своим слушателям. Однажды два человека одновременно вошли в храм: фарисей и мытарь.

Фарисей театрально упал на колени посреди церковного зала и произнес:

А мытарь, которому в силу своей профессии приходилось собирать налоги, осознавая себя грешным, не посмел отойти от порога храма.

Он просто там стоял, бил себя кулаком в грудь и проговаривал:

После такого рассказа Христос подвел итог, что молитва мытаря была Богу намного ближе, чем вычурное молитвенное обращение фарисея. Поэтому короткая молитва мытаря, произнесенная от всего сердца, была услышана. Такая короткая молитва была искренней просьбой о милости Божьей, основанной на понимании того, что без милости Божьей нет никакой надежды, спасти свою душу.

Сила коротких молитв заключается, что они не требуют особенных усилий. Верующий человек их может произносить в любое время сколько угодно раз. А это значит, что он будет постоянно просить милости у Бога, подчеркивая свою искреннюю веру.

Следует осознать, то молитва может быть очень краткой и при этом не потеряет свою силу. Важно понимать, что Господу не нужны слова, ведь он и так видит душу человека, поэтому может распознать любую фальшь. Слова всегда вторичны в молитвенном обращении. Первостепенными являются чувства верующего человека. Когда при молении нет сосредоточения, то это намного хуже, чем пару слов неправильно произнесенных в молитве. Если молитвенные слова не исходят из глубины сердца, то это значит, что молитва не будет услышана Богом.

Для чего нужны краткие молитвы

Короткие молитвы очень часто используются для того, чтобы привлечь удачу в собственную жизнь. Если их повторять часто, то прошение будет обязательно услышано. Кроме того, такие молитвы следует использовать в случае любой опасности. В сложных ситуациях на произнесении слов молитвенного обращения нужно максимально сконцентрироваться. Для этого, к примеру, можно закрыть глаза.

Незаменимыми оказываются краткие молитвы в период привлечения детей к вере. Простое прошение ребенка, выраженное своими словами всегда более сильное, чем заученная молитва из библии. Замечено, что очень часто детские короткие молитвы являются чудотворными.

Краткие молитвы, которые произносятся утром и вечером могут видоизменяться. Это зависит от того, что вы ждете от грядущего дня или от того, как прошел день. Если в них будет вложена максимально природная энергетика, то они обладают исключительной силой и могут помочь в любом начинании.

Довольно часто у верующих возникает вопрос, на каком языке следует молиться, и насколько важно использовать молитвы в оригинале. Следует помнить, что для кратких молитв не требуется никакое специальное умение и специальный язык. Они представляют собой короткую беседу с Богом, в которую вложен глубокий душевный смысл. Короткие молитвы рекомендуется использовать часто по самым разным поводам. И это позволит хотя бы на несколько мгновений оставаться наедине с Богом, что укрепит веру и сделает жизнь человека более успешной.

Ежедневные короткие молитвы для православного христианина

Короткие молитвы православному христианину нужно использовать каждый день. С них следует начинать день и заканчивать его.

Краткие утренние молитвы

Проснувшись, каждое утро, нужно обратиться своим внутренним взором к Господу Богу, и представить себя стоящим пред ним.

После этого нужно произнести короткую молитву, которая считается начальной:

Эта короткая молитва имеет глубокий смысл. Произнося «во имя», верующий восхваляет Господа.

Вся фраза является ничем иным, как обращением Бога к Апостолам, когда он говорил им:

Слово «аминь» означает конец молитвенного обращения, но кроме этого оно используется для усиления сказанного. Начиная день с такой короткой молитвы, верующий сообщает Господу, что он проживет его по законам Божьим.

Через некоторое время произносится другая короткая молитва, которая звучит следующим образом:

Этой молитвой, которую по преданию произнес мытарь, раскаявшийся в своих грехах, верующий человек просит заведомо прощения в своих ведомых и неведомых грехах, которые он может совершить в грядущий день.

О милости Божьей верующий человек должен попросить Господа, проговорив следующую короткую молитву:

И наконец, короткая молитва, в которой прославляется Господь. Звучит она следующим образом:

Это основной набор обязательных кратких утренних молитв. Но после них можно использовать и другие короткие обращения к Богу, если возникает желание и для этого имеется время.

Краткие вечерние молитвы

В вечерний час нужно больше времени уделить молитвам. Перед сном верующий человек также должен прочитать все те короткие молитвы, которые приведены выше. А уже после них читается другая часть, состоящая из кратких молитв.

Вначале трижды читается молитва «Трисвятое», которая звучит следующим образом:

Эту молитву произносят Ангелы на небесах, окружая трон Бога.

Далее проговаривается короткое прославление Господа Всевышнего:

Далее следует молитва просительная, к которой верующий обращается к Святой Троице в общем и к каждому действующему лицу в отдельности: Бога Отца он просит об отпущении грехов, к Богу Сыну обращается с просьбой простить беззакония, а Бога Святого Духа просит об исцелении от немощи.

Текст короткой молитвы звучит следующим образом:

После этого произносится три раза древнейшая и общая у всех христиан короткая молитва:

Ее нужно проговаривать и в течение дня каждый раз, когда вспоминаются собственные грехи. Для того, чтобы получить благословения Господа ее нужно произносить 20 раз, а для освящении всей жизни верующий должен проговорить ее в храме 40 раз.

Варианты основных коротких молитв

Представленные ниже короткие молитвы могут читаться в любое время, предусмотренное церковными правилами. Они очень действенны и если произносятся с искренней верой, то обязательно будут услышаны.

Святому Духу

Короткая молитва Святому Духу является стихирой, то есть кратким песнопением, посвященным празднику Пятидесятницы. В период от Пасхи до Пятидесятницы данную молитву читать не рекомендуется.

В этой молитве верующие христиане обращаются к Святому Духу. Он является третьим Лицом Святой Троицы. В этом коротком обращении Дух Святой именуется Царем Небесным. Это потому что Он равный Богу Отцу и Богу Сыну. Святая Троица невидимо царствует над всем миром и всеми живущими в нем. В этой молитве он называется Утешителем, ведь только он способен успокоить верующего человека в скорби и печали. Он именуется в данной молитве Духом истины, ведь так именовал Его Спаситель, и это объясняется, что Святой Дух может научить верующего только одной истине, то есть он открывает людям то, что для них является полезным и будет служить спасением. Святой Дух – это Вездесущий Бог, так как он находится вокруг нас во всем и все собой наполняет. Он управляет всем миром, он видит все и знает, что и кому даровать. Он является сокровищем благих, источником всего хорошего и хранителем всех благодеяний. В молитве Дух Святой называется Подателем, так как все в окружающем нас мире живет и движется Им. Верующие люди от него получают духовную, святую и вечную жизнь после смерти, очищаясь через Него от своих грехов.

Проговаривая слова короткой молитвы, верующие обращаются к Духу Святому с просьбой:

Это прошение означает просьбу очищения от всякой скверны и грехов, а также выражает желание человека стать достойным и получить за это спасение.

Короткая молитва Святому Духу звучит следующим образом:

Пресвятой Богородице

Богородица – это величайшая, и одна из самых почитаемых Святых. Ее иконы чудотворные, а молитвы обладают особой силой. Она зависит, прежде всего, от искренности веры. Короткую молитву Пресвятой Богородице можно читать в любом месте и в любое время. Мать Божья всегда услышит мольбу искренне верующего человека и окажет поддержку в сложной жизненной ситуации.

Короткая молитва звучит следующим образом:

Такая короткая молитва способна поддержать верующего человека в трудную минуту. Она обеспечит надежную защиту в опасной ситуации и окажет неоценимую помощь при принятии правильного решения. Данную молитву следует использовать перед значимыми жизненными событиями и какими-либо ответственными начинаниями.

В беде действенным считается даже самое простое обращение:

Архангелу Михаилу

Архангел Михаил – это значимый Святой в православной вере. Он Ангел милосердия и проситель пред Богом за верующих людей. Именно он приводит души праведников к вратам Рая. При земной жизни верующие очень часто обращаются с молитвой к Святому с целью избавления от врагов и защиты от стихийных бедствий. Взывать к Святому могут все верующие люди, независимо от возраста. Если обращение было искренним, то он его обязательно услышит и откликнется.

Короткая молитва Архангелу Михаилу обладает огромной силой и способна обеспечить надежную защиту от всякого зла. Прочитав ее в затруднительной ситуации можно быстро найти выход из нее.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Оценка 4.6 проголосовавших: 100
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here