Молитва оптинских старцев на русском

Чудотворные слова: молитва оптинских старцев на русском в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитва оптинских старцев на русском

Молитва Оптинских Старцев

Των Πατέρων της Όπτινα

Κύριε , βοήθησε με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η χρονιά που ξεκινά σε λίγο.

Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημα Σου.

Στην κάθε ώρα αυτής της χρονιάς φώτιζε με και δυνάμωνε με για το κάθε τι.

Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω στο διάστημα του έτους αυτού , δίδαξε με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς να το επιτρέψεις Εσύ.

Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου.

Σ’ όλες τις απρόοπτες περιστάσεις μη με αφήσεις να ξεχάσω, ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα.

Δίδαξε με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος της οικογενείας μου και σε όλους τους συνανθρώπους μου με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύσω

και στενοχωρήσω κανένα.

Κύριε, δος μου την δύναμη να υποφέρω τον κόπο και όλα τα γεγονότα της χρονιάς αυτής καθ’ όλη

την διάρκεια της.

Καθοδήγησε την θέλησή μου κα δίδαξε με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω,

να συγχωρώ και να αγαπώ.

Молитва Оптинских Старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.

Дай мне всецело предаться воле

Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением,

что на все Твоя Святая воля.

Во всех моих словах и делах руководи моими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.

Научи меня прямо и разумно действовать

с каждым членом семьи моей,

никого не смущая

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть,

прощать и любить.

Το σύμβολον της πίστεως

1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

3. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα.

5. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

6. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

8. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.

9. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

11. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

12. και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

1. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и невидимого.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло.

3. Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося.

4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.

5. И воскресшего в третий день, по Писаниям.

6. И восшедшего на небеса, и сидящего

7. И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца.

8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего

9. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.

10. Признаю одно Крещение для прощения грехов.

11. Ожидаю воскресения мёртвых,

12. и жизни будущего века.

Η Προσευχή της Αγάπης

Κάνε με όργανο της ειρήνης.

Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη.

Στη θέση της ύβρης να βάζω την συγνώμη.

Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη.

Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση.

Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα.

Στη θέση της λύπης να βάζω την χαρά.

Κάνε με να μή ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ.

Να μή ζητώ τόσο να αγαπώμαι, όσο να αγαπώ.

Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε.

Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε.

Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Όταν αποθνήσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Примечание: В греческих источниках эта молитва называется: Молитва любви.

Господи, Боже мой!

Удостой меня быть орудием мира твоего,

Чтобы я вносил любовь туда, где ненависть,

Чтобы я прощал, где обижают,

Чтобы я соединял, где есть ссора,

Чтобы я говорил правду,

где господствует заблуждение,

Чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение,

Чтобы я воздвигал надежду,

где мучает отчаяние,

Чтобы я вносил свет во тьму,

Чтобы я воздвигал радость, где живет горе.

Господи, Боже мой, удостой,

Не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал,

Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал,

Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил.

Ибо кто дает – тот получает,

Кто забывает себя – тот обретает,

Кто прощает, тому простится,

Кто умирает – тот просыпается в вечной жизни.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Оптинских старцев на каждый день

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же добавляйтесь на канал в ютубе Молитвы и иконы. «Храни Вас Господь!».

Люди, которые только стали более глубоко изучать религию, сталкиваются со многим новым: новой информацией, новыми людьми, которые имеют или имели влияние на людей своей духовностью. Среди таких людей выделяют Оптинских старцев. Молитва Оптинских старцев на каждый день способствует формированию положительного настроя на осуществление всех запланированных дел.

История появления

Оптинские старцы — это жители Оптинского монастыря, расположенного в Калужской области. Они отличались от простых монахов тем, что:

 • имели дар Божий;
 • служили народу;
 • глубоко верили в Бога;
 • совершали покаяние за всех страждущих.

Помимо этого старцы являлись прекрасными предсказателями будущих событий и могли с легкостью пересказать события прошлых десятилетий. Оптинские монахи владели даром исцеления, поэтому многие паломники приходили в этот храм в поисках выздоровления своего тела и души.

Самыми известными были три монаха:

 1. Лев Данилович. Этот старец владел даром исцелять людей с помощью масла из лампы, которая горела постоянно.
 2. Серафим Преподобный. Этот человек был знаменит благодаря своему праведному поведению. К нему на проповедь старались попасть верующие со всей страны.
 3. Ученик Льва Даниловича Макар, мог предсказывать будущие события.

Старцы монастыря Оптины — это священнослужители, для которых характерны высокая духовность, вера, святость и чистота души.

Молитвы старцев

Молитва Оптинских старцев на начало дня должна произноситься, как только человек проснулся утром. Чтобы таинство происходило правильно, молиться нужно с пониманием. Произносить святой текст нужно, осознавая и настраивая себя на обращение к Господу, а не ради отметки, что это было сделано. Молитва не должна наскучить, ибо это будет большим грехом.

Часто утренняя молитва Оптинских старцев читается вместе с другими молитвами, например, «Отче наш». Это помогает разнообразить утреннюю процедуру. Молиться следует ежедневно сутра на свежую голову и ясный ум. Разрешается использовать свои слова, если текст трудно запоминается.

Молитва Оптинских старцев, текст:

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.

Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле.

Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня.

Господи, какие бы я не получил известия в течение этого дня, научи принять их со спокойною душою и с твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля,

Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня.

Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами.

Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой

Господи, научи меня правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего святого Сам води и управляй мною.

Господи, просвети мой ум и сердце мое для разумения Твоих вечных и неизменных законов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим.

Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу.

Господи, благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел, слова и помышления, удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен ecu во веки веков.

Этот священный текст помогает излечить душу, достичь мудрости и внутренней гармонии. Читать ее следует в начале дня дабы настроиться на хорошую работу. Лучше всего использовать полный вариант молитвы, но можно и читать краткую версию.

Краткая версия молитвы звучит так:

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Какая бы молитва не использовалась, главное произносить ее с верой и любовью к Господу Богу.

Господь всегда с Вами!

Смотрите еще видео с молитвой Оптинских старцев на каждый день:

Читайте еще:

Post navigation

4 thoughts on “ Молитва Оптинских старцев на каждый день ”

Хотелось бы почитать молитвы против сглаза, порчи… Знаю, есть молитва к святому Киприану, а есть еще другие молитвы?

Мне 51 год с детства я жила с молитвой со словом Божьим с пресвятой Божьей матушкой.хотя у нас в Казахстане в то время и близко не было церкви.но мои родители всегда верили в силу Божьей молитвы.И нас так мои самые лучшие Папа и Мама так воспитовали.Я верю в силу провославия.

Светлана Галкина Сейчас Пузанкова.Германия 16.01.2017

Рика, есть. Посмотрите молитву Архангелу Михаилу — в правом поле пункт 1 «Полезного чтения». Ещё вроде бы от сглаза и порчи молитва Иисусу Христу есть.

Хотелось бы, чтобы приводя здесь текст молитвы, люди не допускали ошибок, демонстрируя незнание основ русского языка. Ошибки искажают смысл. «НЕ» и «НИ» имеют противоположный смысл. И еще. Люди «в религию» не «приходят», верующие твердо знают, что вера, как сказал апостол Павел, «… не от нас, сие есть Божий дар.»

Молитва оптинских старцев на каждый день

И обратившись, они ждут – чуда.

Вот она, эта мудрость:

«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей святой, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.

Этот текст молитвы оптинских старцев – практически вне-конфессионален и очень психотерапевтичен. Человек, начавший своё утро с осмысленного и неторопливого произнесения этих или подобных этим слов, имеет самую серьёзную защиту от любых неожиданностей и стрессов, особенно тех, которые вызваны нашей собственной глупостью и обилием нервных, поспешных и суетливых жестов.

Для справки. О́птина пу́стынь — монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от города Козельска Калужской области. По преданию, основан в конце XIV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (Оптия), в иночестве — Макарий. Сначала в монастыре было всего два монаха — оба глубокие старики, но затем в монастыре был устроен скит. Здесь селились особо сподобившиеся «пустынники» — люди, которые многие годы провели в совершенном уединении. Всей духовной жизнью монастыря стал ведать «старец». Со всех сторон к монастырю потянулись страждущие. Оптина стала одним из духовных центров России.

В 1918 года декретом СНК Оптина пустынь была закрыта. Сначала на её территории был открыт Дом отдыха имени Горького. Перед войной по приказу Л. Берии НКВД СССР преобразовал дом отдыха в концлагерь «Козельск-1», где в ожидании обмена военнопленными между Германией и СССР разместили около 5000 польских офицеров, позднее отправленных в Катынь ( и расстреляных там же).

Во время Великой Отечественной войны на территории Оптиной пустыни сначала был госпиталь, в 1944 — 1945 году проверочно-фильтрационный лагерь НКВД СССР для возвратившихся из плена советских офицеров, а после войны до 1949 года размещалась воинская часть. Вот такии сплетения истории.

В 1987 году монастырь был возвращён Русской православной церкви.

Молитвы о родителях

Джозеф Мерфи: Молитва для исполнения желаний

Блаженная старица Матрона Московская (молитвы)

Понравилось: 14 пользователям

 • 14 Запись понравилась
 • 37 Процитировали
 • 1 Сохранили
  • 37Добавить в цитатник
  • 1Сохранить в ссылки

  И каждый волен произносить её ТАК, как сам чувствует. Поэтому, употребив вместо воли Твоей Святой – Воля Светлая я не возводила «хулу на Духа Святага» ни в коей мере – смыл молитвы не в точном соответствии набору слов написанных, а в чувстве веры искренней, которые ты вкладываешь в эти слова.

  «. Молитва — это сосредоточение лучшей части самого себя и предложение ее для союза с Высшими силами. Молитва, чтобы быть настоящей, истинной, должна быть криком сердца.

  . Молитва — непроизвольный крик души к СВОЕМУ Богу.

  . Настоящая молитва — это голос души, готовый к общению с Богом».

  Оптинские старцы советовали при молитве оставлять суету мирскую, пустословие, так как этим нарушается молитвенный настрой, отгоняется благодать.

  Перед молитвой следует подождать, пока мысли и чувства не утихомирятся – поэтому-то так необходимо «расслабиться и выплеснуть негатив».

  Тело, душа и ум настраиваются на общение с Богом. Что это, как не утренняя медитация? ЛИЧНО Я считаю так.

  Преподобный Никон писал:

  «Особенно во время молитвы оставляйте ВСЕ ПОМЫСЛЫ О ЖИТЕЙСКОМ. После молитвы, домашней или церковной, чтобы сохранить молитвенное умиленное настроение, необходимо молчание. Иногда даже простое незначительное слово может нарушить и спугнуть из души нашей умиление.

  Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина, как она благотворно действует на душу!»

  И это сугубо моё дело, как преподносить материал в личном дневнике. Тем паче, что я не беру на себя бремя «учительства», а просто предлагаю вниманию моих читателей эту замечательную духовную мудрость.

  «Желаешь читать разные акафисты по усердию? Можешь читать, но с тем, чтобы при этом не мнить о себе нечто и других не осуждать. А когда есть возношение и других осуждение, тогда не читай».

  И ещё совет от преподобного Иосифа:

  «Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел исправить, если она нарушает твой душевный покой и раздражает тебя, то и ты погрешаешь и, следовательно, не исправишь погрешности погрешностью — она исправляется кротостью.»

  А преподобный Никон говорил:

  «Всегда помните закон духовной жизни: если смутишься каким-либо недостатком другого человека и осудишь его, впоследствии тебя постигнет та же участь, и ты будешь страдать тем же недостатком.»

  Разумные психологи говорят о том, что человеку и не нужно ходить к психологу, ибо для этого у нас есть все таинства Православной Церкви. В таинствах человек врачуется от душевных и телесных недугов, имея непреложную веру, имея серьезные намерения изменить образ своей жизни и стремиться уподобиться Христу, тогда и таинства будут спасительны для нас.

Оценка 4.6 проголосовавших: 100
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here