Утренняяи вечерняя молитва

Чудотворные слова: утренняяи вечерняя молитва в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитвы утренние и вечерние ( Сборник, 2009)

В книге помещены тексты утреннего и вечернего правила обязательных для ежедневного чтения православному христианину.

Оглавление

  • Молитвы утренние[1]

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Молитвы утренние и вечерние ( Сборник, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Святейшего Патриарха Московского

«Православная книга России»

Молитвы утренние [1]

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси [2] :

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь [3] .

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят всё земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди [5] мне гре́шному. (Поклон.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди [6] Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере [7] и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый [8] и вся исполня́яй [9] , Сокро́вище благи́х [10] и жи́зни Пода́телю [11] , прииди́ и всели́ся в ны [12] , и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же [13] , ду́ши на́ша [14] .

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. ( Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно [15] и во ве́ки веко́в [16] . Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша [17] ; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша [18] ; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша [19] , и́мене Твоего́ ра́ди [20] .

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче [21] наш, И́же еси́ на небесе́х [22] ! Да святи́тся [23] и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́ [24] . Хлеб наш насу́щный [25] даждь [26] нам днесь [27] ; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже [28] и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго [29] .

Воста́вше от сна, припа́даем Ти [30] , Бла́же [31] , и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне [32] : Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ [33] и сна воздви́гл мя еси́ [34] , Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи [35] , во е́же пе́ти Тя [36] , Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно [37] Судия́ прии́дет, и коего́ждо [38] дея́ния обнажа́тся, но стра́хом [39] зове́м [40] [41] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй (12 раз).

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости [42] и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ [43] со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно [44] и в неча́янии [45] лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же [46] у́треневати [47] и славосло́вити держа́ву [48] Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя [49] , отве́рзи [50] моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м [51] , и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании [52] серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т [53] Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че [54] омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко [55] беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну [56] . Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися [57] во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти [58] . Се бо [59] , в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́ [60] . Окропи́ши мя иссо́пом [61] , и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си [62] ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя [63] . Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди [64] во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе [65] мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́́ [66] мои́ отве́рзеши, и уста́ [67] моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы [68] восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо [69] : всесожже́ния [70] не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на [71] , и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым [72] . 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век [73] ; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша [74] . 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася [75] . 4 Распя́таго же за ны [76] при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием [77] . 6 И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю [78] Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго [79] со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема [80] и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки [81] . 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние [82] во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка [83] . Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко [84] николи́же [85] сотвори́х [86] благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми [87] усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя [88] , распны́йся во́лею [89] , и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю [90] , и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м [91] , и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи [92] , и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния [93] , и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник [94] и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́ [95] , и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти [96] прейти́ от вся́каго зла проти́вна [97] ; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче [98] , сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти [99] , в вы́шних живы́й [100] и на смире́нныя призира́яй [101] , сердца́ же и утро́бы испыту́яй [102] и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый [103] , Безнача́льный и Присносу́щный [104] Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние [105] ; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же [106] в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще [107] , от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь [108] прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне [109] Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже [110] со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо [111] отда́ти по дело́м [112] его; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви [113] , в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем [114] , иде́же [115] пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту [116] неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая [117] , и Тя пое́т вся тварь [118] во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м [119] , вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости [120] , творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная [121] , сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны [122] воздви́гл еси́, во е́же [123] славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я [124] Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами [125] грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́ [126] , Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О, ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ [127] мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара [128] . Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника [129] . Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго [130] нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна [131] му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би [132] . Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго [133] раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному [134] принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́ [135] . Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех [136] . И па́ки [137] , Спа́се, спаси́ мя по благодати, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя [138] , несть се [139] благода́ть, и дар, но долг па́че [140] . Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́ [141] , о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо [142] ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет [143] вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника [144] сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя [145] от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ [146] ско́ро, ско́ро погибо́х [147] : Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ [148] той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно [149] , я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че [150] же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ [151] моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней [152] мое́й души́ и стра́стней [153] мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ [154] отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния [155] . Ей [156] , святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х [157] во вся дни живота́ моего, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго [158] , да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се [159] Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости [160] . Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́́ [161] от мене́, смире́ннаго [162] и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго [163] моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий [164] , и от всех де́йств злых свободи́ мя. Яко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз [165] усе́рдно к тебе́ прибега́ю [166] , ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Молитвенное призывание святой, имя которой носишь

Моли́ Бо́га о мне, свята́я уго́днице Бо́жия (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рой помо́щнице и моли́твеннице о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние [167] Твое́, побе́ды на сопроти́вныя [168] да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство [169] .

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена их) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена их), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

  • Молитвы утренние[1]

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Молитвы утренние и вечерние ( Сборник, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Утренняяи вечерняя молитва

Краткий молитвослов

Молитвы утренние

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Молитвы на сон грядущим

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи, помилуй. ( 12 раз )

“Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав”. (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со “Святый Боже. “, опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

Всю Светлую седмицу вместо этого правила читаются часы Святой Пасхи.

** От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Эти замечания относятся и к молитвам на сон грядущим.

Как научиться домашней молите. Москва, «Ковчег», 2004. Трифонов Печенгский монастырь

Молитвы утренние и вечерние

На этой странице содержатся все основные молитвы, которые необходимо твердо знать и регулярно совершать всякому христианину. Порядок этих молитв для чтения утром несколько отличается от того, как они читаются вечером.

За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас (поклон). Аминь.

При совместной молитве нескольких христиан старейший из них по возрасту мужчина или хозяин дома возглавляет общую молитву (произносит возгласы или «замолитвует»). В этом случае и три поклона перед возгласом: «За молитв…» совершает только он один. Вечером, пропустив нижеизложенные молитвы, читай Царю Небесный, и далее — по ряду. Утром же, сотворив крестное знамение без поклона, говори:

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради (трижды).

Затем читай молитву утреннюю Св. Макария Великого.

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже благо сотворйх пред Тобою (поклон), но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя (поклон), да неосуждено отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон).

Затем, утром и вечером, сотворив крестное знамение без поклона, читай:

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истинныи, Иже везде сыи, и вся исполняя, сокровище благих, и жизни Подателю, приидй и вселйся в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси Блаже, душа наша.

Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Безсмертныи, помилуй нас (трижды, и поклонов три).

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святыи, посети и исцели немощи наша; ймене Твоего ради. Господи помилуй (трижды). Слава, и ныне. Отче наш, Иже есй на небесех; да святится Имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Сия молитва, называемая молитвой Господней, предана самим Исусом Христом, как о том сказано в Евангелии (Мф., 6, 913, Лк., 11, 24). Далее старший глаголет Исусову молитву с поклоном:

Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас (поклон).

Мы же: Аминь. Господи помилуй (12 раз).

В церковнослужебных книгах часто после молитвы «Отче наш» следует указание «Возглас»; и, если службу совершает священник, он произносит возглас: «Яко Твое есть царство и сила и слава…». В отсутствие священника его возгласы заменяются произнесением Исусовой молитвы, с совершением Крестного знамения и поясного поклона. Сказывает вслух Исусову молитву, совершает Крестное знамение и поклон только один: тот, кто «замолитвует» т.е. возглавляет эту молитву или службу. Остальные молящиеся Крестное знамение и поклон не совершают, однако кто-то один из них (или хором) отвечают: «Аминь».

Утром далее читай следующую молитву Пресвятой Троице:

От сна востав, благодарю Тя, Всесвятая Троице, яко многия ради благости и долготерпения не прогневася на мя грешнаго, и лениваго раба Твоего, и не погубил еси мене со беззаконии моими, но человеколюбьствова, и в не чаянии лежаща, воздвиже мя утреневати и славословити державу Твою непобедимую; и ныне, Владыко Боже Пресвятый, просвети очи сердца моего, и отверзи ми устне поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, воспевати же и славити пречестное и великолепое имя Твое: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком, аминь.

Вечером же вместо вышеуказанной молитвы читай: Слава, и ныне.

Далее как утром, так и вечером читай:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Исусу Христу,

Цареви и Богу нашему (поклон).

Сия молитва имеет частое употребление; указание о ней делается так: «Приидите поклонимся, трижды».

Затем — Псалом 50 (покаянный).

Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в словесех Своих, и победиши внегда судити. Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренный. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отверзи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровий Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушено и смирено Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иеросалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая. Тогда возложат на олтарь Твой тельца.

Затем, сотворив крестное знамение без поклона, читай Символ Веры:

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы вочеловечьшася. Распятаго за ны при понтийстем Пилате, страдавша и погребена. И воскресшаго в третий день по писаниих. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию несть конца. И в Духа Святаго, Господа истиннаго и Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. И во едину святую соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвым. И жизни будущаго века. Аминь.

Затем — Архангельское поздравление Пресвятой Богородице. Эта молитва напоминает нам о словах архангела Гавриила, когда он явился Пресвятой Деве для Благовещения (Лк., 1, 26).

Богородице Дево радуйся, обрадованная Марие, Господь с тобою, благословенна Ты в женах, благословен Плод чрева Твоего, яко родила еси Христа Спаса, избавителя душам нашим (трижды и поклонов три).

О Всепетая Мати, рождьшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приношение приемши, от всякия напасти избави всех, и грядущия изми муки, вопиющия Ти, Аллилуйя (трижды с поклонами земными).

Затем помолись своему святому, также святым, празднуемым в сей день, также и иным святым, кому хочешь или имеешь обыкновение. Молиться святому, имя которого носит христианин, хотя бы несколько поклонов, принято каждый день. Затем помолись епитимию, какие поклоны имеешь от своего духовного отца. Ежедневное совершение епитимий — неотложная обязанность каждого христианина.

Затем помолись о здравии родителей и близких.

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб своих (назови имена, за кого молишься; поклон). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды (поклон), от всякия болезни душевныя и телесныя (поклон), прости им всякое согрешение вольное и невольное (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон).

Эту молитву повтори трижды, и всех поклонов будет пятнадцать.

Покой Господи душа усопших раб твоих (назови их имена; поклон). И елика в житии сем яко человецы согрешиша, ты же яко Человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон). Вечныя муки избави (поклон). Небесному царствию причастники учини (поклон). И душам нашим полезная сотвори (поклон).

Эту молитву повтори трихшы, и всех поклонов будет пятнадцать.

Затем читай Достойно и поклон земной.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон).

И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон).

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).

Господи Исусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

И, наклонясь до земли, без Крестного знамения, читай прощение:

Ослаби, остави, отпусти Боже, согрешения моя, вольная и невольная, яже в слове и в деле, и яже в ведении и не в ведении, яже во уме и в помышлении, яже во дни и в нощи, вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Встав, читай молитву сию:

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благо сотвори, братиям и всем сродником нашим, иже и уединившимся, даруй им вся, яже ко спасению прошения и живот вечный (поклон).

В болезнех сущия посети и исцели, в темницах сущих свободи, по водам плавающим Правитель буди и иже в путех шествующим исправи и поспеши (поклон).

Помяни Господи, и плененныя братию нашу, единоверных православныя веры, и избави их всякаго злаго обстояния (поклон).

Помилуй Господи, давших нам милостыню и заповедавших нам, недостойным, молитися о них, прости их и помилуй (поклон).

Помилуй Господи, труждающихся и служащих нам, милующих и питающих нас, и даруй им вся, яже ко спасению, прошения и живот вечный (поклон).

Помяни Господи, прежде отшедшия отцы и братию нашу и всели их, идеже присещает свет лица Твоего (поклон).

Помяни Господи, и нашу худость и убожество, и просвети наш ум светом разума святаго Евангелия Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь (поклон).

Затем сотвори исходные поклоны (малый начал) и в конце еще молитву мытаря. Утренние молитвы могут быть совершены в удобное время, начиная с полуночи наступающего дня, и примерно до полудня. Весьма желательно все же именно молитвою начать день, а не посылать молитву «вдогонку», когда изрядная доля дел уже сделана. Нет погрешности в том, чтобы, например, совершив рано утром положенные молитвы, после этого еще раз прилечь: повторять их не потребуется.

Также и вечерние молитвы могут быть совершены в любое удобное время, начиная с послеобеденного времени и до полуночи. Каждый христианин, сообразуясь со своими обстоятельствами, должен подобрать наиболее подходящее время (равно как и место) для ежедневной домашней молитвы.

Молитвы перед сражением

Молитва Николая Чудотворца изменяющая судьбу

Что еще почитать?

Добавить комментарий Отменить ответ

  • ИОААНН к записи Молитвы святой великомученице Екатерины
  • Виктория к записи Чудотворная молитва об исцелении к Блаженной Матроне Московской
  • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов
  • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов
  • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов

© 2017 Молитвы.ОНЛАЙН · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Оценка 4.6 проголосовавших: 100
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here